Handlingsplan för klimatdialog med unga

För att kunna skapa ett klimatsmart Sverige krävs insatser från medborgarna, näringslivet och politiskt aktiva. UngEnergi anser att det är dagens unga som kommer få ta ansvar över att världen i framtiden är ekologiskt hållbar. Därför är det av största vikt att man redan nu tar tillvara på ungdomarnas perspektiv av hur samhället borde utformas. Genom att påverka nuet kan man påbörja den process det innebär att skapa långsiktiga lösningar gällande fungerande 3194546777_592b0dc2eb_osamhällsstrukturer. Nyckelorden som driver projektet UngEnergi är handlingskraft och engagemang, vilket man önskar se från såväl ungdomarnas som kommunernas sida. Tillsammans kan man hitta de optimala arbetssätten som å sin sida möjliggör ömsesidiga dialoger om klimatfrågan och framtiden. Eftersom alla inblandade parter besitter unika kompetenser kan ett gott teamarbete leda till innovativa verksamheter som gynnar en positiv miljöförändring.

Målsättningen som UngEnergi eftersträvar med en handlingsplan för klimatdialog med unga är att ungdomar ges möjlighet att kommunicera på olika nivåer om miljöfrågor. Ett väl uppbyggt nätverk bidrar till att alla involverade vågar byta erfarenheter, ställa frågor och bolla idéer. Förhoppningen är även att samarbetet inom nätverket leder till gemensamma projekt mellan olika organisationer och kommunerna. De kommuner som aktivt deltagit i UngEnergis verksamhet intygar att arbetet med ungdomarna lett till att man kunnat vidareutveckla projekt gällande klimat på ett mer nyskapande och framgångsrikt sätt.

Nätverket som skapas för en klimatdialog med unga sätter tillsammans med UngEnergi upp konkreta delmål, samtidigt som man uppmanar att processen är såväl flexibel som levande. Man ordnar kontinuerligt möten med gruppen där alla har möjlighet att utbyta sina personliga erfarenheter. Dessutom arrangerar projektledarna på UngEnergi olika spännande tematräffar vars innehåll baseras på aktuella behov som identifierats. Åtminstone tre stycken tematräffar ordnas inom alla separata nätverk och kommunens deltagare sammanställer regelbundet vilka framgångsfaktorer klimatdialogen med unga haft. Slutligen skrivs en slutrapport som sammanfattar allt arbete inom nätverket med fokus på hur de uppsatta målen förverkligats.