Nytt projekt inom UngEnergi

Under år 2010 tog projektet UngEnergi an en ny utmaning. Denna gång hade arrangörerna som mål att öka ungdomars delaktighet i såväl den regionala som lokala politiken gällande att Västra Götaland skulle bli fritt från skadlig fossil energi. För att förverkliga detta i praktiken samarbetade UngEnergi med sex UngEnergiinvolverade kommuner för att utveckla kunskapen inom ämnet hos beslutsfattarna. Dessutom ville man skapa en fungerande dialog mellan de unga och myndigheterna för att även de skall kunna påverka klimatarbetet kommunalt. Syftet var således att hitta ett fungerande arbetssätt där unga fick möjlighet att delta i genomförandet av den klimatstrategi som togs fram år 2009.

De kommuner som deltog bidrog med sitt stöd till UngEnergi genom att hjälpa till med organiseringen. Tillsammans ledde man en framgångsrik dialogprocessen mellan politiker och unga gällande olika beslut som berörde klimatet. Med tanke på att det förverkligade teamarbetet upplevdes som positivt av samtliga parter kom man överens om att liknande kollaborationer även skall ordnas i framtiden. Under det täta samarbetet lyckades man skapa strukturer, kontakter och kunskap som fortsättningsvis lever vidare trots att projektet avslutats.

Rent konkret står projektet UngEnergi för utbildningsinsatser, handledning och processledning i hur den yngre generationen på ett naturligt sätt kan involveras i större beslut som berör klimatfrågor. Därtill har projektgruppen ett ansvar för samordnandet av olika överenskommelser om ungdomars delaktighet i den lokala politiken. På så sätt önskar man kunna skapa ett välfungerande nätverk mellan kommunerna som aktivt kan arbeta för ekologiskt hållbara lösningar. Kommunerna som deltar i UngEnergi undertecknar en officiell överenskommelse om att ett långsiktigt samarbete fortsätter trots att ett projekt tar slut. Att barn och unga får delta i viktiga beslutsprocesser gällande miljöfrågor väcker ett intresse för såväl politik som framtida engagemang i klimatfrågor. För att arbetet skall framskrida optimalt samarbetar UngEnergi med pedagoger som deltar med sin expertis.