UngEnergis överenskommelser för klimatstrategi

UngEnergi har två egentliga huvuduppdrag, varav det första är att årligen följa upp samtliga deltagares arbete för att uppnå målsättningen med att regionen är fossiloberoende år 2030. Det andra uppdraget är att samordna ett fungerande arbete med olika överenskommelser. En överenskommelse innebär att ett samarbete skapas mellan aktörer inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Båda involverade parterna vill utföra konkreta gärningar för att minska miljöpåverkan i Västsverige. Den konkreta åtgärden är av stor betydelse och UngEnergi vill uppmana samtliga regionens invånare att agera. I överenskommelsen fastslås att en aktör tagit på sig ledarskapsrollen och därmed samordnar nätverkets deltagande. Ledaren hjälper deltagarna till att utföra det konkreta klimatarbetet på ”hemmaplan”.

På UngEnergi har man överenskommelser för att regionens kommuner skall lyckas nå en hållbar klimatförändring. Genom de konkreta insatserna strävar man efter att minska behovet av fossila energier. För att spara såväl resurser som tid lönar sig ett välfungerande samarbete eftersom alla då inte behöver uppfinna hjulet. Även näringslivet utvecklas i en positiv riktning, samtidigt som deltagarna har roligt och skapar nya kontakter.

I överenskommelsen kan alla organisationer, myndigheter och företag i Västra Götaland delta. UngEnergi har konstaterat att det endast finns fördelar med ett aktivt samarbete över sektor gränserna, speciellt när det kommer till att dela med sig av erfarenheter och kunskap. Att delta i överenskommelsen beslutas av kommunstyrelsen i den enskilda kommunen. Andra organisationer eller företag kan besluta om medverkan i samråd med den ansvariga chefen. Det är dock viktigt att UngEnergi får reda på exakt vem i organisationen som tänker delta för att underlätta 4544821671_12161fdcdd_bplanering och arrangemang.

När man beslutat sig för att delta i överenskommelsen tar den utsedda ledaren fram en handlingsplan. Planen baseras på vad deltagarna har för individuella behov och vad man önskar göra för arbete i gruppen. Ledaren sätter upp ett aktuellt mål och syfte, samt planerar hur dessa kan nås. För att nämna exempel brukar fysiska möten, studiebesök och utbildningsmöten finnas med i handlingsplanen.